První český wikipedista rezident působí na Masarykově univerzitě

Význam Wikipedie coby stále důležitějšího nástroje vzdělávání, kultivování a informování české společnosti si uvědomuje brněnská Masarykova univerzita, která od února 2015 zaměstnává vůbec prvního českého wikipedistu rezidenta – zkušeného redaktora české Wikipedie, který univerzitě pomáhá propojovat akademický svět s největší světovou encyklopedií ku prospěchu všech zúčastněných stran.

Prezentace Wikipedie studentům Masarykovy univerzity (2009). Autor: Petr Novák, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Prezentace Wikipedie studentům Masarykovy univerzity (2009). Autor: Petr Novák, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Univerzita píše Wikipedii

Mnohaletou tradici má ostatně na Masarykově univerzitě program Studenti píší Wikipedii, v rámci něhož vyučující při výuce vedou své studenty k rozšiřování Wikipedie namísto toho, aby jejich seminární práce končily v pedagogově šuplíku. V průběhu semestru se přitom studenti seznámí vedle studovaného tématu i se základními pravidly fungování kolaborativně tvořené on-line encyklopedie a naučí se citovat a kriticky hodnotit použité zdroje. I díky tomuto úsilí desítky zapojených vyučujících, podporovaných dobrovolníky z řad brněnských wikipedistů, se tak na univerzitě postupně daří poopravovat image Wikipedie, doposud obzvláště na středních školách vnímané téměř výhradně negativně jakožto snadný zdroj plagiovaných referátů. A komu stručný úvod do Wikipedie poskytnutý v rámci hodin religionistiky, divadelní vědy či pedagogiky nestačí, má možnost přihlásit se do předmětu Kreativní práce s informacemi, ve kterém je specifikům světa wiki věnována celá jedna učební jednotka. V minulém semestru přispěli jeho účastníci do Wikipedie 169 novými hesly.

Pedagogové FF MU Jiří Rambousek a Karolína Stehlíková (vpravo). Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0

Pedagogové FF MU Jiří Rambousek a Karolína Stehlíková (vpravo). Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0

Aktivní role zaměstnanců

Unikátní na spolupráci Masarykovy univerzity s Wikipedií je však především to, že do tvorby encyklopedie zapojila i vlastní zaměstnance. Díky iniciativě tiskového odboru rektorátu tak základní informace o fungování Wikipedie získaly kontaktní osoby všech univerzitních pracovišť (devět fakult a další instituce jako je univerzitní nakladatelství či muzeum), pro které se navíc na konci října uskuteční i půldenní workshop, na němž si práci s Wikipedií přímo vyzkouší a naučí se jak postupovat třeba v případě, že chtějí v encyklopedii aktualizovat údaj o počtu studentů své fakulty. Někteří zaměstnanci univerzity jsou na Wikipedii aktivní už dnes – jako např. anglista Jiří Rambousek, který by rád na univerzitní půdě založil tradici neformálních setkávání studentů i vědců nad psaním Wikipedie, a to přímo u vhodného zdroje – v knihovně filozofické fakulty. Vzdělaní lidé z univerzity mohou svými příspěvky do Wikipedie nejen přispět ke zvýšení její kvality v mnoha odbornějších oblastech, které dosud pokrývá jen bídně, ale jejich motivace má často i ryze pragmatický charakter – zajistit, aby na Wikipedii správné informace našli jejich vlastní studenti, kteří ji pro získání základního přehledu při svém studiu stejně již využívají. Z takto vzniklého materiálu pak mají ve výsledku prospěch všichni včetně nestudentů a dobře zpracované základy oboru na Wikipedii ještě mohou k jeho studiu přivádět další zájemce. Např. pedagožka Karolína Stehlíková z filozofické fakulty MU buduje pro své studenty uvnitř české Wikipedie jakousi miniencyklopedii skandinávského dramatu a kinematografie.

Marek Blahuš, wikipedista rezident na Masarykově univerzitě. Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0

Marek Blahuš, wikipedista rezident na Masarykově univerzitě. Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0


Univerzitní časopis Muni věnoval již v roce 2011 celou stránku Wikipedii při příležitosti jejího 10. výročí. Autor: David Povolný, Muni.cz, březen 2011

Univerzitní časopis Muni věnoval již v roce 2011 celou stránku Wikipedii při příležitosti jejího 10. výročí. Autor: David Povolný, Muni.cz, březen 2011

Spolupráce s komunitou Wikipedie

Rozšiřování vybraných stěžejních encyklopedických článků se ale i tak univerzita rozhodla svěřit odborníkům – týmu zkušených redaktorů Wikipedie, kteří mají zajistit, že články o univerzitě a jejích nejvýznamnějších součástech se co do přesnosti, rozsáhlosti a kvality zpracování přiblíží necelé pětistovce z 333 tisíc článků české Wikipedie vyznamenaných redaktorskou komunitou jako „dobré články“. To vyžaduje nejenom kvalitně napsaný a dobře strukturovaný text pokrývající celé téma, ale také uvedení zdrojů ke všem zásadním tvrzením, dobré propojení odkazy na související články a doplnění textu obrázky či fotografiemi. Potřebné podklady získává tým wikipedistů fungujících pod hlavičkou WikiProjektu Masarykova univerzita jak vlastními aktivitami, kam spadá i vytvoření prohledávatelného elektronického korpusu textů univerzitních časopisů Muni a Universitas (užitečného i dalším pracovníkům tiskového odboru), tak i spoluprací s osobami z univerzity – rešeršování zdrojů a nedostatky článků mají wikipedisté v některých případech možnost konzultovat přímo s pracovníkem, který je s historií i současným fungováním příslušné univerzitní součásti dobře obeznámen (např. knihovnice, pracovnice muzea, ředitel kina, archivář).
Vzhledem k nutnosti sestavit a mobilizovat celou tuto strukturu spolupracovníků jde zatím rozšiřování článků o fakultách a dalších součástech univerzity spíše pomalu, a to i navzdory finančnímu ohodnocení, které Masarykova univerzita zapojeným wikipedistům nabízí. Wikipedie je totiž už od svého vzniku v roce 2001 nekomerční projekt, takže její přispěvatelé jsou v drtivé většině dobrovolníci – s vlastním časovým plánem i tematickou vyhraněností. Finanční odměna za práci, kterou dosud vykonávali dobrovolně, pro takové lidi obvykle není hlavní motivací, ačkoliv na jejich získání coby spolupracovníků a nasměrování na vybraná témata má jistě svůj vliv. Neméně důležité však je připomínat této nadšenecké komunitě význam tohoto projektu a postupně budovat struktury a metody, které napomohou jejich efektivnímu zapojení – a oficiální podpora od vedení MU, které se spolupracujícím wikipedistům v poslední době stále více dostává, mezi takovéto motivační faktory jistě patří. Současně se jeví jako rozumné vychovávat si i nové wikipedisty přímo na MU, protože stávající necelá stovka velmi aktivních redaktorů české Wikipedie bude vždy velkou měrou vytížena řízením a rozvojem encyklopedie jako celku – což je správné, protože tato činnost je pro základní fungování encyklopedie velmi důležitá. Wikipedické rezidenství i placené editování (se všemi pravidly pro zachování transparentnosti) jsou stále ještě poměrně mladé fenomény, tím spíše v české wikikomunitě, takže tento typ aktivity i se všemi předpoklady pro jeho fungování a důsledky, které z něho plynou, je nový vlastně pro všechny zúčastněné.

Stan týmu Wikipedie na MU v rámci Noci vědců 2015. Autor: Dominik Matus, CC BY-SA 4.0

Stan týmu Wikipedie na MU v rámci Noci vědců 2015. Autor: Dominik Matus, CC BY-SA 4.0


Výročí 10 let setkávání brněnské komunity redaktorů Wikipedie (září 2015). Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0

Výročí 10 let setkávání brněnské komunity redaktorů Wikipedie (září 2015). Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0


Jan Sokol přednášel 14. září 2015 o Wikipedii pedagogům FF MU. Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0

Jan Sokol přednášel 14. září 2015 o Wikipedii pedagogům FF MU. Autor: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0

Další proběhlé aktivity

Dnes již slibně rozjetou spolupráci Wikipedie s Masarykovou univerzitou coby „první českou wikiuniverzitou“ inicioval v lednu 2013 Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, původně jako dobrovolnický projekt vyzývající k rozšiřování článků o významných absolventech a dalších osobnostech MU. Ke spolupráci přizval brněnského wikipedistu a absolventa MU Marka Blahuše, avšak práce na projektu zpočátku nabírala na intenzitě jen pomalu, paralelně s rozvojem aktivit brněnské komunity wikipedistů, která se dnes schází jedenkrát měsíčně v počtu přibližně deseti osob. V listopadu 2014 se poprvé z Prahy do Brna přesunula výroční Wikikonference (článek o ní zde), na které stav encyklopedických článků souvisejících s MU prezentoval předseda spolku absolventů Tomáš Mozga. Ten se také nejvíce zasloužil o průběžná vyjednávání s představiteli univerzity, která vyvrcholila na konci ledna 2015, kdy rektor MU Mikuláš Bek převzal záštitu nad aktivitami univerzitního týmu wikipedistů a několik dní na to byla zahájena příprava stávajícího WikiProjektu Masarykova univerzita, kterého se ujal David Povolný z tiskového odboru rektorátu. Ten již na jaře 2014 zadal vznik právního textu umožňujícího šíření vybraných článků a fotografií dokumentujících dění na univerzitě pod svobodnou licencí Creative Commons. Na vypracování tohoto předpisu, jakož i jeho v současnosti připravovaného zevšeobecnění, se coby zaměstnanec Centra pro transfer technologií MU podílel právník Matěj Myška, který současně působí i jako vedoucí pracovní skupiny Creative Commons Česká republika.
S deklarovanou podporou vedení už v průběhu roku 2015 Wikipedie prostřednictvím wikipedisty rezidenta Marka Blahuše navázala spolupráci s mnoha dalšími součástmi univerzity – namátkou zmiňme Informační systém Masarykovy univerzity, který poskytuje citace archivovaných závěrečných prací ve formátu ihned použitelném ke zdrojování informací na Wikipedii; Archiv Masarykovy univerzity, jehož ředitel doporučil zdroje pro psaní článků; tým tvůrců připravované elektronické publikace ke 100. výročí založení MU s názvem „Munipedie“; stánek Wikipedie v rámci účasti MU na akci Noc vědců. Nadstandardní spolupráce probíhá s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, která dnes hostí většinu z předmětů na MU zařazených do programu Studenti píší Wikipedii. Její děkan Milan Pol v září 2015 převzal záštitu a bezplatně poskytl prostory pro uspořádání semináře pro pedagogy o používání Wikipedie ve výuce s názvem „Masarykova univerzita ujíždí na Wikipedii“, jehož hlavním hostem byl profesor filozofie Jan Sokol, který do Brna přijel pedagogy povzbudit a potvrdit svou dlouhodobou podporu Wikipedii, do které sám aktivně přispívá (videozáznam semináře zde).
Monitoring aktivit týkajících se Masarykovy univerzity a Wikipedie od ledna 2015 přináší elektronický měsíčník Wikizpravodaj MU, který je možné bezplatně odebírat e-mailem.

Pohled do budoucna

V posledních týdnech probíhají jednání o možném budoucím partnerství Masarykovy univerzity se spolkem Wikimedia Česká republika, který již dříve aktivitám univerzitního týmu Wikipedie vyjádřil podporu, a o konkrétnější podobě pokračování spolupráce v roce 2016. Zájem o sdílení zkušenosti a následování průkopnické role Masarykovy univerzity v oblasti celouniverzitní spolupráce s Wikipedií již začínají projevovat také další české univerzity.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..